Woongemeenschap Hof Imstenrade. Een innovatief woonconcept waarbij niet alleen zorg dragen voor elkaar en duurzaamheid centraal staan maar waarbij ook bijzonder Heerlens cultuurhistorisch erfgoed behouden wordt.

Nabuurschap

Het op eigentijdse wijze vormgeven aan nabuurschap in een moderne woonvorm, is wat ons voor ogen staat. Vanouds was nabuurschap een heel ruime en intensieve vorm van burenhulp, die onontbeerlijk was voor bewoners van boerderijen en dorpen die niet konden rekenen op goede openbare voorzieningen. Inmiddels is nabuurschap een kernbegrip geworden binnen het sociale domein. Er vinden grote veranderingen plaats in zorg en welzijn. Begrippen als participatie-samenleving, transformatie en kanteling zijn niet van de lucht. Vanuit de overheid wordt hoopvol uitgezien naar de bijdrage die burgers kunnen leveren aan het systeem van zorg en ondersteuning.  We moeten meer voor elkaar betekenen. Ons plan past volledig in die nieuwe trend.

Deze veranderingen bieden kansen: hulp en ondersteuning kan natuurlijk het beste gegeven worden door mensen die dichtbij staan en er de tijd voor hebben. Niet vanuit een specifiek be­roep maar vanuit medemenselijkheid, van mens tot mens, van gekozen buur tot buur. Daarbij komt het aan op goed relatiebeheer: het bewaken van privacy, harmonie, wederkerigheid en onderlinge zorg.

Meergeneratieproject

Wij kiezen voor een woonvorm waarin plek is voor alle leeftijden en gezinssamenstellingen. Een niet-elitair buurtschapje met betaalbare woningen in zowel koop- als huurvorm. Zodat een sociaal vitale woonvorm kan ontstaan waarin we elkaars capaciteiten delen, voor elkaar zorgen bij ziekte, waar ouderen een oppas-taak hebben en waar we eigendom makkelijk delen en uitlenen. Wat een voorbeeld voor kinderen om in zo’n sociaal klimaat en in verbondenheid met de natuur op te groeien. En hoe waardevol voor ouderen om deel uit te maken van een gemeenschap waarin je steun vindt en iets kunt betekenen i.p.v. te eindigen in vereenzaming en afhankelijkheid.

Voor elke beurs.

We zijn gaan praten met de grootste woningbouwvereniging van de provincie Wonen Limburg. Ons concept bleek precies te passen binnen hun behoefte om de woonwensen van huurders meer bottom up te onderzoeken dan van boven af te blijven bepalen. Ze waren en zijn zeer gecharmeerd van ons plan. Resultaat: Wonen Limburg wil in de grote koeienstal een zevental sociale huurwoningen gaan realiseren.

Gemeenschappelijk beheer

Naast de veertien a twintig woningen is er nog zo’n 20 % aan gemeenschappelijke ruimte. Als bewoners verplichten we ons dat naar eer en geweten te onderhouden. Het betreft de giga graanschuur die we gezamenlijk gaan gebruiken en exploiteren, diverse stallen en hokken, het buitengebied waaronder een grote open binnenhof en een bijbehorend weiland van nog eens 4,5 hectare. De woningen hoeven niet persé zo groot te zijn omdat we een aantal voor elk huishouden noodzakelijke functionele ruimten kunnen delen. De mogelijkheden van gedeeld bezit, zowel integraal als als van kleinere groepjes bewoners onderling zijn legio en bieden verrassende mogelijkheden: wasserette, fietsenstalling, berghokken, logeerruimte en een werkplaats om nog maar te zwijgen van een bibliotheek, een buitensauna of ‘de maaltijd’.

Duurzaamheid

Kiezen voor duurzaamheid zien we in deze tijd als een vanzelfsprekendheid: wonen, leven, werken zonder de aarde te belasten en dus zonder onze kinderen met de nalatenschap van een uitgeputte en vervuilde aarde op te zadelen. In de praktijk van het wonen laat zich dat vertalen in een bewuste keuze en gebruik van bouwmaterialen, het gebruik van groene energie, hergebruikte materialen en levensmiddelen als ook het bebouwen van de aarde zonder bestrijdingsmiddelen en chemische meststoffen. Daar gaan we voor ….

Cultuurhistorisch erfgoed

Hof Imstenrade is een monumentale hoeve met enkele zeer karakteristieke kenmerken. Het complex beschikt over een eigen watertoren, er lopen spoorrails vanuit de stallen over het erf naar de voormalige mestvaalt en alleen al de twee gigantische stallen zijn een monument op zich. Daar mogen wonen voelt als een gunst, maar schept ook verplichtingen. Veel Heerlenaren blijken het complex niet te kennen. Graag willen we het gebied met zijn prachtige collectie gebouwen dan ook ontsluiten voor de medeburgers en het tot een blijvende waardevolle plek in Parkstad maken. Daarvoor zal de geweldige graanschuur met een nieuw aan te leggen pad ontsloten worden voor publiek. Exploitatie op basis van zelfredzaamheid zou hierin een belangrijke sleutelrol moeten spelen.Het behoud van het cultuurhistorische karakter is daarbij een eerste uitgangspunt. De verhalen die dit complex met zich meedraagt zijn daarbij echter minstens zo belangrijk en blijven zo samen met de gebouwen bewaard voor de toekomst. Door herbestemming ontstaat bovendien ruimte voor nieuwe hoofdstukken in het bestaan van de hoeve. Zo blijft het gebouw niet alleen in fysieke zin voortbestaan, maar leeft ook het eigen karakter voort. Een blik naar de toekomst, maar met respect voor het verleden.

Wij zetten ons in voor restauratie en herbestemming van dit cultureel erfgoed, met oog voor authenticiteit, duurzaamheid, kwaliteit en innovatie.

 

Frans Bekkers, maart 2020

Onze visie
Getagd op: