Stichting Woongemeenschap Hof Imstenrade

Algemene voorwaarden crowdfundactie en privacy-verklaring (AVG)

 

Artikel 1 – Definities    In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

Donateur:  de natuurlijk persoon of rechtspersoon die een bijdrage levert aan een actie door een Donatie te doen.

Donatie:  het geschonken geldbedrag.

Beloning:  de door de Stichting beloofde vergoeding voor de donatie aan de donateur in de vorm van een kunstwerk, uitnodiging of marketing-plaquette.

Doel :  Het totaal van kosten gemaakt in deze fase van onderzoek naar de haalbaarheid van het plan zoals omschreven in ons businessplan (te vinden op onze site).

Hof Imstenrade:  het gebouwencomplex waarop het haalbaarheidsonderzoek betrekking heeft.

  • Adres:     Imstenrade 2,3,4    –   6419 PL  Heerlen
  • bevattende de RCE-monumentnummers  512750, 512815,  512754

de Stichting :          Stichting Woongemeenschap Hof Imstenrade

 

Artikel 2  – Doel van de crowdfundactie

2.1  het bijdragen in de financiering van het haalbaarheidsonderzoek dat uitgevoerd wordt om te onderzoeken of het mogelijk is het gebouwencomplex Hof Imstenrade te Heerlen te restaureren en vervolgens duurzaam te behouden door er een woongemeenschap in te vestigen.

2.2  aanvang van de crowdfundactie: 6 april 2020;  einde van de crowdfundactie: tenminste de datum waarop de definitieve koopovereenkomst wordt ondertekend. Of indien eerder: het moment waarop het doelsaldo bereikt is.

2.3  Het haalbaarheidsonderzoek zal uitgevoerd worden door daartoe gekwalificeerde partijen.

2.4  Met betreffende partijen (waaronder een jurist, een ontwikkelaar, een architect, een planoloog, een rentmeester en een financieringsspecialist) is voor deze periode een vaste maximale vergoeding afgesproken. Dit nadat een aantal van hen in de aanloopfase voorafgaand aan deze fase reeds vele uren geïnvesteerd heeft in het project op basis van no-cure-no-pay.

2.5   Het gedoneerde geld zal enkel aan bovenstaand omschreven doel (2.1.) besteed worden.

2.6   Het maximale streefbedrag bedraagt 52.110,- zijnde de totale kosten waar we nu voor staan.

 

Artikel 3 – De donatie.

3.1  Een Donateur is 18 jaar of ouder, of moet uitdrukkelijke schriftelijke toestemming hebben van zijn/haar ouders/verzorgers.

3.2   Donaties worden niet met naam gepubliceerd, tenzij daar overeenstemming met de donateur over is (zie 4.7).

3.3   Donaties zijn onherroepelijk.

3.4   De Stichting is verantwoordelijk voor eventuele belastingen of kosten die betaald moeten worden over de gelden die de Stichting ontvangt via de donaties.

3.5  De donateur kiest het schenkbedrag, vult zijn e-mailadres en naam in, geeft aan of hij aanspraak wil maken op de beloning en doet vervolgens per bankoverdracht de schenking.

3.6  Als het bedrag ontvangen is op de rekening van de Stichting ontvangt de donateur uiterlijk binnen twee weken een bevestigingsmail retour.

3.7  Iedere donatie zal voor de volle 100% besteed worden aan het genoemde doel. De actie is volledig in eigen beheer opgezet en er zal geen tussenliggende partij aanspraak maken op een deel ervan. De kosten gemaakt voor de beloningen maken deel uit van het doelbedrag.

 

Artikel 4 – de beloning

4.1. De Stichting verplicht zich de aangeboden beloning ook daadwerkelijk te overhandigen.

4.2 Indien de donateur heeft aangevinkt dat hij aanspraak maakt op zijn beloning, bevat de bevestigingsmail uitleg over de manier waarop de overdracht daarvan kan plaats vinden. Indien de donateur zijn woonadres en telefoonnummer anoniem wil houden wordt er een mogelijkheid geboden de beloning desondanks te ontvangen.

4.3  Op donaties van € 10,- tot en met € 49,- het zogenaamde ‘groene tientje’, wordt geen beloning verstrekt.

4.4  Donateurs van een bedrag tussen € 50,- en € 99,-  onze ‘hoffelijke vriend’ genoemd, worden beloond met een uitnodiging voor het nog te organiseren openingsfeest. Datum en aard van het feest worden zodra bekend per mail kenbaar gemaakt.

4.5  Donateurs van € 100 tot en met € 499,-   ‘Poëtisch Imstenrade’ genoemd, worden beloond met een uitnodiging voor het openingsfeest als ook met een voor de gelegenheid speciaal geschreven gedicht door gewezen Heerlens stadsdichter Merlijn Huntjes. Op zijn aangeven wordt dit gedicht in een beperkte oplage van 25 stuks verstrekt. Indien de donateur heeft aangevinkt dat hij/zij aanspraak maakt op deze beloning, zullen dus de eerste 25 schenkers in deze categorie deze unieke beloning ontvangen.

4.6 Donateurs van een bedrag van € 500,- tot en met € 999,-   de ‘Enige Echte’ genoemd, worden hoe dan ook beloond met een uitnodiging voor het openingsfeest alsook met een uniek voor de gelegenheid gemaakt kunstwerk van een Heerlense kunstenaar.

4.7  Donateurs van een bedrag van € 1000,- of meer, ’Gulle Gever’ genoemd, ontvangen: een uitnodiging voor het openingsfeest; plaatsing van een plaquette in de openbare graanschuur bij doorgang van het project indien hij/zij dat wenst; vermelding van hun bedrijfs- of privénaam in belangrijke publicaties van de Stichting; en ze kunnen kiezen tussen een gedicht van Merlijn Huntjens zolang op voorraad of een kunstwerk van een Heerlense kunstenaar.

 

Artikel 5 – Actie-verloop, beëindiging van de actie

5.1  Wanneer op het einde van deze actie blijkt  dat het project toch niet levensvatbaar is, zijn de kosten toch al gemaakt en kan het geld niet geretourneerd worden. Wanneer op het einde van deze actie het project wél levensvatbaar blijkt en gerealiseerd wordt, zijn de kosten eveneens al gemaakt en zal het geld evenmin geretourneerd worden.

5.2  Iedere donateur zal na beëindiging per mail bericht krijgen over het behaalde resultaat van de actie.

5.3  Iedere donateur die recht heeft op een uitnodiging voor het feest, zal deze uitnodiging ontvangen nadat de datum daarvan bekend is en wel via het bij ons bekende e-mailadres. Het feest zal uiteraard enkel plaatsvinden als het project gerealiseerd gaat worden.

5.4  De stichting zal haar actievoorwaarden gedurende de actieperiode niet veranderen noch beëindigen.

 

Artikel 6  Privacy policy  www.hofimstenrade.nl

6.1  Wij respecteren Uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en in overeenstemming met de wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens (waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming) en de Telecommunicatiewet.

6.2  Om de actie te kunnen laten fungeren, zal de donateur ten minste zijn e-mailadres, zijn IBAN-nummer en de daaraan gekoppelde naam kenbaar moeten maken.

6.3  Dit e-mailadres, IBAN-nummer en de daaraan gekoppelde naam gebruikt de Stichting uitsluitend om deze actie als bedoeld te kunnen laten verlopen.

6.4  Deze gegevens zullen alleen voor de bestuursleden van de Stichting inzichtelijk zijn en zullen nooit aan derden worden verstrekt.

6.5  Deze persoonsgegevens zullen na het beëindigen van de actie worden verwijderd.

6.6  Het IP adres van bezoekers van de site wordt door ons opgeslagen om te kunnen controleren of er meerdere accounts worden aangemaakt vanaf hetzelfde IP adres. Hiermee wordt voorkomen dat er misbruik wordt gemaakt van de website.

6.7  Op de pagina waar u Uw persoonsgegevens aan ons verstrekt, wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding. Alle systemen waarin persoonsgegevens worden verwerkt, zijn voorzien van antivirussoftware en de laatste beveiliging gerelateerde updates van alle andere belangrijke software, zoals uitgegeven door de leveranciers van deze software.

6.8  De Stichting verzamelt met behulp van cookies algemene, statistische informatie over de bezoekers van de website, zoals de gemiddelde duur van een bezoek, frequentie, eerste bezoek of terugkerende bezoeker, datum en tijd.

 

Algemene voorwaarden actie en privacy-verklaring (AVG)